tel. č.: +421 944 35 35 96


e-mail: info-ZVNC-newhome.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

podľa článku 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Realitná spoločnosť:

Názov sprostredkovateľa:

Marek Lukáč - NEW HOME

Miesto podnikania:

Daxnerova 1188/10, 050 01 Revúca

IČO

45408793

E-mail

info-ZVNC-newhome.sk

 

Poskytovateľ súhlasu:

Titul, meno a priezvisko

 

Telefonický kontakt

 

E-mail

 

Druh nehnuteľnosti

 

 

 

Popis požiadavky

 

 

 

Udeľujem súhlas sprostredkovateľovi: Marek Lukáč - NEW HOME, Daxnerova 1188/10, 050 01 Revúca, IČO: 45408793 na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto formulári (kontaktné osobné údaje, údaje o type služby a obsahu dopytu) na účel evidencie a spracovania môjho dopytu na služby sprostredkovateľa: Marek Lukáč - NEW HOME, Daxnerova 1188/10, 050 01 Revúca, IČO: 45408793, najmä na kontaktovanie ohľadom zaslaného dopytu a prejaveného záujmu o služby Sprostredkovateľa, prípravu ponuky služieb Sprostredkovateľa a vykonanie iných potrebných predzmluvných úkonov.

Súhlasím s tým, aby sprostredkovateľ: Marek Lukáč - NEW HOME, Daxnerova 1188/10, 050 01 Revúca, IČO: 45408793 spracúval moje osobné údaje uvedené vyššie ako aj údaje o mojich zmluvných vzťahoch so sprostredkovateľom.

 

V ......................................................... dňa .....................................

 

............................................................

Podpis

Poučenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje budú spracované na základe Vášho súhlasu. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo e-mailom na adresu sprostredkovateľa uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na spracovanie Vášho dopytu, najdlhšie po dobu 90 dní. Po uplynutí tejto doby alebo v prípade, ak súhlas odvoláte, budú Vaše údaje zlikvidované. Ak však dôjde k uzavretiu zmluvy som so sprostredkovateľom, osobné údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe súhlasu, ale na základe uzavretej zmluvy. Máte právo:

  • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
  • získať Vaše osobné údaje, ktoré ste sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, ak sú sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,
  • požadovať obmedzenie spracúvania, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas na spracovanie údajov, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Údaje nebudú vymazané, ak je ich spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov sprostredkovateľa,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Vaše osobné údaje môžu byť na účel spracovania dopytu odovzdané zmluvnému partnerovi sprostredkovateľa (realitnému maklérovi) a nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2